REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin regulaminu Zasady dotyczące zakupów w internetowym sklepie prowadzonym przez sprzedażwcę. Sprzedawca jest JFK DESIGN Katarzyna Haratyk-Jagiellicz z siedzibą w Chorzów pod adresem Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów Polska, NIP: 6271824348 Regon: 276975928

Sklep internetowy www.prawogruzo.cc dba o żywność. Konsument nie może zrzec się prawnie przyznanych mu przez Ustawę o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej zawartych dla konsumenta niż postanowienia Ustaw o Prawach Konsumenta są nieważne, a które mają zastosowanie do przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta. To także postanowienie dotyczące regulaminu, którego nie można wyłączyć, ani ograniczać innego prawa dotyczącego z określonymi przepisami prawa, a wszelkie wątpliwości należy uwzględnić, gdy zostaną one ujawnione przez konsumenta. W związku z niezgodnością stosowania Regulaminu z rozszerzeniem, pierwszeństwo stosowania tych przepisów i stosowania

 § 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Konsument – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca: JFK DESIGN zarejestrowany w Chorzów ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów Poland;

Przedmiot transakcji – Towar wyszczególniony i opisany na stronie internetowej Sklepu

Internet.

Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności standardów etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późn. zm.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zm.

Koszyk – lista produktów sporządzona z produktów oferowanych w sklepie na podstawie wyborów Kupującego.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gruzo.cc, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w przypadku nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te wykonał Sprzedający lub osoba trzecia, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo Konsument, który postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedawcy;

f) nie ma właściwości, jaką zapewnia producent lub jego przedstawiciel albo osoba wprowadzająca rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która poprzez umieszczenie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego sprzedany, przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca tych zapewnień nie znał lub, rozsądnie oceniając, nie mógł znać lub nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo jeżeli ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Płatności – PayPal _ Panu _ Stripe

Płatności – STRIPE (pay by card)

Dostawa

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm. oraz innymi właściwymi przepisami prawa.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą odpowiedniego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

§ 2 Ogólne zasady i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Sklepu Internetowego, a także do wzorów, formularzy, logotypów zamieszczonych na Stronie Sklepu Internetowego (z wyjątkiem zdjęć zamieszczanych w celach prezentacji Towarów, logotypy i formy, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim) należą do Sprzedawcy, a ich wykorzystanie może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.gruzo.cc prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca dokonuje zakupów, Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do Internetu.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu, korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie gruzo.cc są cenami brutto podanymi w walucie Euro. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

gruzo.cc

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany, a także numer telefonu i adres e-mail.
 2. W przypadku gdy podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
 3. Klient składając Zamówienie może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Klient może skorzystać z możliwości zapisania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Loginem Klienta jest podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Po pomyślnym złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 1. Za moment rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się moment wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub moment złożenia zamówienia w przypadku płatności kartą lub przelewem wybierając opcję „za pobraniem”.
 2. Czas produkcji wynosi od 3 do 14 dni roboczych, po czym przesyłka zostanie wysłana, o czym Klient zostanie poinformowany
 3. Produkty spersonalizowane nie podlegają wymianie ani zwrotowi

12. Klient ma 30 minut na anulowanie zamówienia od momentu jego złożenia. Wszystkie zamówienia są wykonywane ręcznie po złożeniu zamówienia, więc jest mało prawdopodobne, abyśmy anulowali/zmienili zamówienie. Poświęć więc trochę czasu na przeglądanie i zamów odpowiednie produkty, które chcesz!

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub e-mailem. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o błędnie wypełnionym formularzu zamówienia, co uniemożliwia realizację wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej. Jest to przybliżony czas dostawy i dotyczy zamówień z opcją „za pobraniem”. Wybierając opcję płatności „przelew” lub „karta lub przelew internetowy” do czasu podanego na stronie, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu.
 5. Czas produkcji wynosi od 3 do 12 dni roboczych, po czym przesyłka zostanie wysłana, o czym klient zostanie poinformowany

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar możliwa jest poprzez system płatności elektronicznych (PayPal) lub kartą płatniczą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informację o sposobie i terminie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w zwykłym toku spraw.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Jeżeli Klient żądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi w ogóle są świadczone przez Sprzedawcę) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu spełnionych usług do dnia z chwilą, gdy Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 2. Klient powinien zabezpieczyć zwracany towar w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia w transporcie.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Modele odzieży wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

§ 7 Tryb reklamacji

 1. Sklep ma obowiązek udostępnić Klientom rzeczy sprzedane bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości zakupionego towaru Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), w szczególności w części dotyczącej rękojmi (art. 556 i in. nast.).
 2. Reklamację należy składać na adres siedziby Sklepu, który podany jest na stronie internetowej sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości także potwierdzenie zakupu reklamowanego produktu w sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści będą również rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zapoznanie się Sprzedawcy ze sprzedaną rzeczą, Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi będzie obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz w miejsce wskazane w umowie sprzedaży, a jeżeli miejsce takie nie jest określone w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient ma obowiązek udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
 5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją producenta), jak również nie prowadzi obsługi posprzedażowej.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. W szczególności Klient może złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja jest dobrowolna (obie strony muszą się na nią zgodzić), a wszelkie porozumienie stron musi być jednocześnie wynikiem porozumienia obu stron. Pozytywne złożenie wniosku o mediację nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani rezultatu.
 2. Klient ma także możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113). , poz. 1214).
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 1. Informacje o sposobach ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności stosowanej przez Sklep. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: gruzocc@gmail.com lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. 22, poz. 2 z 2000 r.).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu gruzo.cc. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią i jest związany jego postanowieniami każdorazowo w chwili składania zamówienia.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie i na korzyść Klienta.
 3. W przypadku braku porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane przez sąd zgodnie z postanowieniami K.P.C.
 4. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.02.2017 i ma zastosowanie do wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tego dnia. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Regulaminu sklepu internetowego.

INSTRUKCJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY KONSUMENTÓW

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub zwrócenie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadasz jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.